Chính sách văn bản
Download chính sách văn bản

 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở CƠ SỞ

  Kế hoạch tập trung vào việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế.

  Chia sẻ
 2. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP

  Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đối với quốc tế.

  Chia sẻ
 3. Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

  Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

  Download
  Chia sẻ
 4. CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHCN TP. HỒ CHÍ MINH

  Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học công nghệ của Thành phố trong giai đoạn 2016-2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

  Chia sẻ
 5. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CAO TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu KHCN; tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu KHCN.

  Chia sẻ